2018.06.10.

Tisztelt Társasági Tagok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Társaság e-mailje 2018. augusztus 14-én egyéb okok miatt leállt. Kérjük, hogy 2018. augusztus 14. és 2018. augusztus 16. között az Önök által küldött e-maileket megismételni szíveskedjenek a mutt@omfi.hu és a mutt@oki.antsz.hu e-mail címekre!

A későbbiek folyamán használatos új e-mail címünk: mutt@oki.antsz.hu

Köszönjük szíves megértésüket!


2017.07.06.
A MÜTT alapszabálya

Letölthető a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság Alapszabálya
(a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak figyelembevételével egységes szerkezetben)
érvényes 2017. március 1-tól

az Alapszabály letöltése


2017.03.10.

A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 2017. március 1-jén tartott Közgyűlésén a jelen lévők egyhangúlag megszavazták az alábbi állásfoglalást:

állásfoglalás letöltése


2016.11.23.
Úti beszámoló az UEMS Foglalkozás-egészségügyi tagozatának 2016 tavaszi találkozójáról


beszámoló letöltése


2015.11.20.
A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság 2015. október 8-10. között megtartott tudományos konferencia elnöki és főtitkári értékelése


Minden tudományos társaság életében ünnepi alkalmat jelent tudományos konferencia megtartása. Társaságunk 69 éve működik és az idén a XXXV. kongresszus megrendezésére került sor október 8-10 között a patinás budapesti Gellért szállóban. Rendezvényünk fő védnökei az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért felelős Államtitkársága, Budapest főváros főpolgármestere Tarlós István, védnöke pedig Szalay-Bobrovniszky Alexandra főpolgármester helyettes asszony voltak.
A konferencia fő témaköre a „Multidiszciplinális együttműködés jelentősége a foglalkozás-egészségügy hatékonyságának növelésében” címmel került meghirdetésre. A konferencián 241 regisztrált résztvevő volt jelen és 43 tudományos előadás hangzott el a három nap alatt a foglalkozás- egészségügy aktuális problémáival kapcsolatban. Szó esett a multidiszciplinális központokról, az egészségi kockázatok feltárásának és hatékonyságának elősegítéséről és a foglalkozás- egészségügy értékteremtő tevékenységéről.
Az első nap programja az ünnepi megnyitók után plenáris előadásokkal folytatódott. A foglalkozás-egészségügy és a népegészségügy kapcsolódásáról szóló, nagy ívű, nemzetközi kitekintéseket tartalmazó előadást Dr. Kovács Attila Országos Tisztifőorvos helyettes tartotta. Ezt követte Prof. Dr. Cseh Károly tudományos összefoglalója az RNS szabályozás jelentőségéről foglalkozási megbetegedésekben. Dr. Nagy Imre átfogó ismertetést adott a hazai foglalkozás-egészségügy jelenlegi helyzetéről és a multidiszciplinális foglalkozás-egészségügy gyakorlatáról. Délután került sor a társaság hagyományos ünnepi programjára, a Tóth Imre emlékérem átadására, amelyet ebben az évben Dr. Szacsvay Zsuzsanna főorvosnő nyert el. Emlékelőadásában a munkahelyi elsősegélynyújtás jelentőségéről és problémáiról számolt be saját tapasztalatai alapján. A délutáni szekcióban az ergonómia egyes területeivel kapcsolatban hangzottak el rendkívül értékes előadások a fizioterápiáról, az ergonómiai kockázatok kezeléséről, a ruházat fiziológiáról, a fizioergonómiáról és a gyógytornászok szerepéről az ergonómiai kockázatok kezelésében. A nap utolsó szekciójában munkavédelemmel, munkahigiénével és pszichoszociális kockázatokkal kapcsolatos tudományos előadásokat hallgathattunk. A nyitónap záró eseménye a Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty termében megtartott állófogadás volt. A rendezvény második napján interaktív kerekasztal megtartására került sor Dr. Grónai Éva főorvosnő moderálásával a multidiszciplinális foglalkozás-egészségügy aktuális problémáiról Dr. Balogh Sándor, Dr. Brunner Péter, Dr. Felszeghi Sára, Dr. Hazay Balázs és Dr. Balogh Zoltán részvételével. A nap hátralévő részében magas színvonalú és gazdag áttekintést nyújtó prezentációk hangzottak el a foglalkozás-egészségügy változatos területeket felölelő tevékenységével kapcsolatban. A nap gálavacsorával ért véget. A kongresszus zárónapján szintén színes, a foglalkozás-egészségügy számos területét áttekintő előadás került megtartására.
A MÜTT vezetősége nevében tisztelettel köszönjük a kongresszus szervezőinek áldozatos munkáját, az előadóinak a színvonalas előadásokat, a résztvevőknek pedig az aktív részvételt. Úgy érezzük, hogy ebben az évben is sikerült közösségünknek magas színvonalú, értékes, ismereteinket bővítő, emlékezetes tudományos rendezvényt tartani.

Dr. Grónai Éva
a MÜTT főtitkára

Prof. Dr. Cseh Károly
a MÜTT elnöke2015.06.10.
Dr. Béleczki Lajos (1930-2015)

"A szerénység nem minden, jónak is kell lenni!
Senkit sem bántani, mindenkit szeretni.
Könnyeid ne szégyelljed, sírjál, ha úgy érzed!
Mosolyt ossz, simogass!
Segíts ott, hol szükség van!
Bántó tett utadat ne kísérje, jóságod lebegjen mindenki szívében!
Tudd nem éltél hiába, ha szeretet morzsát tettél bárki asztalára!?
Dr. Béleczki Lajos életrajza


2015.06.05.
Úti beszámoló az UEMS Foglalkozás-egészségügyi tagozatának 2015 tavaszi találkozójáról

Az UEMS az orvosi társaságok európai szintû, független képviselete.
Ennek foglalkozás-egészségügyi tagozata (UEMS-OM) 1997-ben alakult, aktívan képviseli a szakma érdekeit európai szinten. A Tagozat évente kétszer ülésezik, változó helyszínen. A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság regisztrált tagja az Európai Tudományos Szervezetnek.

a teljes beszámoló letöltése


2014.10.21.
Beszámoló a 2014-es tudományos kongresszusról
Dr. Grónai Éva fõtitkár

A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság (MÜTT) 2014. október 2-4 között rendezte meg XXXIV. tudományos kongresszusát Kecskeméten exkluzív környezetben, a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpontban.
A kongresszuson közel 200 fõ vett részt.

A kongresszus fõ témaköre a következõ volt:
Foglalkozás-egészségügy szerepe a foglalkoztatás elõsegítésében
Alcímek:
- hátrányos helyzetûek,
- munkanélküliek,
- fogyatékosok foglalkoztatása.

A kongresszus fõvédnöke Dr. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár volt, aki köszöntõjében elmondta, hogy a foglalkozás-egészségügyet orvosi, egészségügyi ágazatnak, az alapellátás részének tekinti. A fejlõdés útja a három progresszivitási szinten mûködõ rendszer (alapszolgálat, foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, országos intézet), amelynek vissza kell kapnia az E alapú beutalási rendszert, illetve részt kell vennie a munkavállalók gyógyító tevékenységében és be kell kapcsolni a népegészségügyi szûrõvizsgálatokba. Véleménye szerint e szûrõvizsgálatok a leghatékonyabban a munkahelyen valósíthatók meg. Ennek érdekében Államtitkár Úr a Társaságtól kért egy olyan szakmai anyagot, amely a foglalkozás-egészségügy stratégiai jelentõségérõl szól. Prof. Dr. Cseh Károly, a Társaság elnöke elvállalta, hogy a szakmai anyagot a Társaság elkészíti és eljuttatja Államtitkár Úrhoz, amely a kongresszust követõen megtörtént.

A kongresszus védnöke Prof. Dr. Sótonyi Péter, aki az elmúlt idõkben a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) elnöke volt, jelenleg az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke. A kongresszuson személyesen üdvözölte a Társaságot és elmondta, hogy a társaság 1946-ban alakult és az egyik alapító tagja volt a MOTESZ-nek. Jelenleg a legnagyobb létszámú társasága. A Társaság képviseli a foglalkozás-egészségügyi ellátást nyújtó orvosokat, akiknek a munkája alapvetõ az egészséges és biztonságos munkafeltételek megteremtésében. Kihangsúlyozta üdvözlõ beszédében azt is, hogy a Társaság hosszú szakmai pályafutást ? közel 70 év - tudhat maga mögött. Ez az egyedüli tudományos társaság, amely évente szervez szakmai konferenciákat nemzetközi részvétellel, ahol a foglalkozás-egészségügyben dolgozó szakemberek (orvosok, nõvérek, munkapszichológusok, stb.) a legfrissebb kutatásaikról szóló eredményeikrõl számolnak be.

A fõvédnök és a védnök is megköszönte a Kongresszusra történõ meghívást és megtiszteltetés volt számukra, hogy a Társaságot üdvözölhették.

A MÜTT minden évben Tóth Imre emlékérmet adományoz azon kollegáknak, akik kiemelkedõ elméleti vagy gyakorlati kutatómunkát végeznek a foglalkozás-egészségügy területén. Ebben az évben Dr. Kohánka Valéria fõorvosnõ, az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Fõosztályának (volt OMFI) bõrgyógyász fõorvosa kapta, aki ?Tapasztalatok a bejelentett foglalkozási bõrbetegségek elõfordulásairól? címmel emlékelõadást tartott.


A plenáris elõadók között köszönthettük Dr. Danuta Koradecka professszor asszonyt, a Központi Munkavédelmi és Nemzeti Kutató Intézet igazgatóját Varsóból.
Elõadása az intézetük szervezeti felépítésérõl és a munkakörülmények biztonságának javításáról szólt, amelyben a lengyel gyakorlatot mutatta be.
Ennek az elõadásnak a magyar nyelvû verziója itt megtekinthetõ.

A továbbiakban plenáris elõadást tartott Dr. Kósa Zsigmond, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Védõnõi Módszertani és Népegészségügyi Tanszék fõiskolai tanára ?A hátrányos helyzetû lakossági csoportok munkavállalását befolyásoló demográfiai és egészségi tényezõk? címmel, Dr. Nagy Imre címzetes egyetemi docens, az NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Fõosztály fõosztályvezetõ fõorvosa ?Külföldön munkát vállalók vizsgálatának tapasztalatai? címmel és Dr. Brunner Péter címzetes egyetemi docens, NMH MMI Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Fõosztály helyettes fõosztályvezetõ fõorvosa ?A pályaválasztást és az élethosszig tartó tanulást befolyásoló tényezõk? címmel.

A fentiekben megnevezett fõ témakörökben a kongresszus ideje alatt 34 elõadás hangzott el.


A kongresszuson külön kerekasztal foglalkozott az ország különbözõ régiójában a 2013-ban elvégzett közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó vizsgálatokról.

A kerekasztal moderátora Prof. Dr. Cseh Károly, a MÜTT elnöke volt.

A következõ régiókból hangzottak el elõadások:
Budapest
Kelet-Magyarország (Hajdú-Bihar megye)
Dél-Nyugat Magyarország (Tolna-Baranya megye)
Dél-Kelet Magyarország (Békés megye)
Nyugat-Magyarország (Gyõr-Moson-Sopron megye)


A Társaság elnöke moderátori összegzésében elmondta, hogy az elõadások kiválóan reprezentálták az egyes régiókban élõk demográfiai, szociális és morbiditásai adatai közötti különbözõségeket. Javasolta, hogy az elõadásokat publikáció formájában közzé kellene tenni különbözõ szakmai lapokban.


A korábbi több éves gyakorlatnak megfelelõen az idén is a Kongresszuson került megtartásra az éves Közgyûlés, amely az elõre kiküldött program szerint zajlott le.
A Közgyûlés levezetõje a MÜTT elnöke volt. Bevezetõjében elmondta, hogy 2014 februárjában a korábbi elnök lemondott, ezért 2014. márciusában Elnökválasztó Közgyûlés került összehívásra, ahol egy tartózkodással Õt választotta meg a tagság a MÜTT elnökének.
Beszámolójában méltatta a lemondott Prof. Dr. Morvai Veronika elnök asszony és Prof. Dr. Ungváry György örökös elnök munkásságát, amellyel sokat tettek a foglalkozás-egészségügyi szakma és a magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság fejlõdéséért.

A Közgyûlést tájékoztatta arról, hogy egy új foglalkozás-egészségügyi érdekvédelmi szervezetet kívánt néhány kollega egyesület formájában létrehozni 2014. májusában Siófokon, ami akkor nem történt meg. Egyesületi formában néhányan változatlanul hasznosnak tartanák egy olyan érdekképviseleti szövetséget létrehozni, amelyben munkáltatók, a munkavállalók és az érdekképviseleti szervezetek közösen vennének rész. Ehhez partnerszervezeteket keresnek.

Az új szervezettel kapcsolatban szavazás nem történt, egyetlen hozzászóló volt, aki hangsúlyozta, hogy felesleges újabb szervezeteket kialakítani, a régieket kell közösen megerõsíteni.
A szakma fejlõdése szempontjából elengedhetetlen az azonos jövõbeni szakmai irányt közösen meghatározni és végrehajtani.

Az Elnöki beszámolót követõen Dr. Kornis Pál jogtanácsos úr tájékoztatta a Közgyûlést, hogy Prof. Dr. Cseh Károly elnök úr a Fõvárosi Törvényszéken be lett jegyeztetve, amelyrõl a Törvényszék a Társaságot végzésben értesítette.
Egyben arról is tájékoztatást adott, hogy megváltozott a Polgári Törvénykönyv, amely miatt valószínûleg a MÜTT Alapszabályát módosítani szükséges.

Dr. Grónai Éva fõtitkár asszony beszámolójában örömmel tájékoztatta a Közgyûlést, hogy 2014-ben 20 új fõ lépett be tagnak a Társaságba és jelenlegi taglétszám 646 fõ, így a MÜTT a MOTESZ egyik legtöbb taggal rendelkezõ Társasága.
Tájékoztatást adott arról is, hogy 2014-ben két tagtársunk hunyt el.

A kongresszusok történetében elõször a mostani kongresszus gyárlátogatással egészült ki. Lehetõség nyílott arra, hogy a Kecskeméti MERCEDES Gyár technológiai sorait a tagok végignézhessék. Egy nagyon jól felszerelt modern technológiai sort tanulmányozhattak a résztvevõk.


A kongresszus ideje alatt közös ülést tartott a Szakmai Kollégium Foglalkozás-orvostani Tagozat és Tanács, valamint a MÜTT vezetõsége. A vezetõség döntött a jövõ évi kongresszus helyszínérõl, idejérõl és fõ témakörérõl.
A vezetõségi döntést az Elnök zárszavában jelentette be. A jövõ évi kongresszus Budapesten, a Gellért Szállóban lesz 2015. október 8-9-10.
Fõ témaköre: Multidiszciplináris együttmûködés jelentõsége a foglalkozás-egészségügy hatékonyságának növelésében

Az alábbiakban közreadjuk a kongresszuson elhangzott elõadások absztraktjait:

absztrakfüzet


2014.09.08.

A MÜTT belépési nyilatkozata letölthetõ a MÜTT információk oldalon